Regulamin Nutrichallenge

REGULAMIN WYZWANIA PN.

„Nutrichallenge”

W KOMUNIKATORZE INTERNETOWYM FACEBOOK MESSENGER

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa
  w wyzwaniu pn. „Nutrichallenge” (zwanej w Regulaminie „Wyzwaniem”), prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.
 2. Organizatorem Wyzwania jest Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728 Warszawa) przy Bobrowieckiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000121361 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, której nadany został następujący numer NIP: 8241000856 oraz REGON: 710307507, BDO 000017007 (zwany w Regulaminie „Organizatorem”).
 3. Obsługę Wyzwania, czynności techniczno-organizacyjne związane z jej realizacją
  Organizator zleca firmie Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 28, 02-032 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000683774, REGON: 367610910, NIP: 7010700889 (dalej: „Partner”, „Agencja”), działającej w imieniu i na zlecenie Organizatora.
 4. Wyzwanie trwa od dnia 19.06.2024 r. do 13.08.2024r.
 5. Wyzwanie organizowane jest w sieci Internet w ramach konta o nazwie „nutriciametabolics.pl” prowadzonego przez Organizatora w komunikatorze Facebook Messenger (dalej zwanego: „Czat”).
 6. Celem Wyzwania jest wspieranie osób dotkniętych fenyloketonurią w procesie stosowania preparatów ograniczających wpływ choroby na organizm.
 7. Wyzwanie nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 8. Czat prowadzony jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/legal/terms).
 9. Organizator informuje, że Wyzwanie nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowane, popierane, przeprowadzane, administrowane ani stowarzyszone z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związane. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Wyzwania (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 Kodeksu cywilnego).
 10. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 11. Wyzwanie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

§2

Uczestnictwo w Wyzwaniu

 1. W Wyzwaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które:
 • najpóźniej w chwili przystąpienia do Wyzwania ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
 • mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mają konto w narzędziu Facebook Messenger, przestrzegają regulaminu Facebook.pl, znajdującego się pod adresemhttp://facebook.com/legal/terms/;
 • ich stan zdrowia powoduje, że przyjmują lub powinni przyjmować preparaty dotyczące schorzenia na fenyloketonurię, co powoduje, że przyjmują oni/mogą przyjmować preparaty Nutrica Metabolics: https://nutriciametabolics.pl/produkty/ („Preparaty”)
 • zapoznały się i akceptują treść Regulaminu,
 1. Uczestnikiem mogą być również osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat i mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i posiadają zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator oraz Partner zastrzegają, że nie weryfikują stanu zdrowia Uczestników. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji swojego zdrowia, a także do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi Preparatów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości do skonsultowania ich z lekarzem lub farmaceutą. Uczestnik samodzielnie ocenia swoją możliwość wzięcia udziału w Wyzwaniu i zobowiązany jest do zaniechania uczestnictwa w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia.
 3. Uczestnik zwalnia Organizatora oraz Partnera z odpowiedzialności i roszczeń, jakie mogą wyniknąć z braku zastosowania się do warunków wskazanych w ust. 3 powyżej.
 4. Uczestnicy mogą brać udział w Wyzwaniu wyłącznie osobiście, tj.:
 • nie dopuszcza się osób, które nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • nie dopuszcza się osób, które tworzą fikcyjne profile na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W Wyzwaniu nie mogą uczestniczyć:
 • pracownicy Organizatora oraz Agencji;
 • osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §4 Regulaminu;
 • członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1 i 2, przez które rozumie się:
  • małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo;
  • powinowatych;
  • osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a i b, w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka.

§3

Zasady Wyzwania

 1. Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Celem Wyzwania jest wsparcie i edukowanie Uczestników w walce z chorobą przez motywowanie do regularnego przyjmowania preparatu, dlatego udział w Wyzwaniu jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług sygnowanych znakiem towarowym Organizatora lub Agencji i przez nich sprzedawanych.
 3. Wyzwanie trwa 21 dni i polega na potwierdzeniu przyjęcia 3 (trzy) razy dziennie dawki preparatu. Alerty przypominjące o przyjęciu poszczególnej dawki będą odbywały się kolejno w godzinach: 8:00, 13:00 i 19:00.
 4. Brak reakcji na alerty przypominając o przyjęciu poszczególnej dawki tj. brak potwierdzenia 3 (trzech) dawek, odpowiednio w kolejności do godziny: 11:00, 16:00 i 22:00 dziennie, będzie powodować cofnięcie Uczestnika do początku Wyzwania.
 5. Uczestnik ma możliwość dołączenia do Wyzwania maksymalnie na 3 (trzy) tygodnie przed końcem Wyzwania.
 6. Udział Uczestnika w Wyzwaniu oznacza:
 • akceptację treści niniejszego Regulaminu,
 • udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych
  w trakcie Akcji Promocyjnej, obejmujących imię i nazwisko lub nazwę użytkownika wykorzystywaną przez Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook oraz ewentualnie dane zdrowotne podane w treści Zgłoszenia;
 • udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie wizerunku zawartego w Zgłoszeniu. Jeżeli Zgłoszenie będzie zawierać również wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody tych osób na przetwarzanie ich wizerunku. Organizator oświadcza, że wizerunek przetwarzany jest wyłącznie w celu przeprowadzenia Wyzwania;
 1. Osoby, które chcą przystąpić do Wyzwania zobowiązane są:
 • posiadać profil w komunikatorze internetowym Facebook Messenger;
 • spełnić warunki określone w par. 2 oraz par. 3 ust. 3.
 1. Organizator zastrzega możliwość wysłania wiadomości prywatnej do Uczestnika, w szczególności zawierającą grafikę jako motywację do dalszego Uczestniczenia w Wyzwaniu i wypełniania jego warunków. Uczestnik, który weźmie udział w Wyzwaniu i danego dnia spełni warunki Wyzwania wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.
 2. W przypadku przesłania grafik Organizator oświadcza, że są on wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich, zaś Uczestnik jest uprawniony do ich wykorzystywania, także do publikowania we własnych kanałach komunikacji.

§4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Nutricia Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856 („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod.nutricia@danone.com. Administrator oświadcza, że dane Uczestników Wyzwania będą przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Niezależnie od powyższego, na Platformie Messenger odrębną rolę administratora danych pełni Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia – właściciel Facebook Messenger. Jako administrator danych Facebook obsługuje dane osobowe zgodnie ze swoimi Zasadami dotyczącymi danych, dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w następującym zakresie: imię i nazwisko, oraz ew. nazwa Użytkownika w komunikatorze internetowym Facebook Messenger (w sytuacji, gdy ww. nazwa pozwala na identyfikację użytkownika),
 4. Udzielenie informacji nt. stanu zdrowia jest dobrowolne. Uczestnik udzielając tych informacji wyraża zgodę na przetwarzanie tej informacji zgodnie z art. 9 ust. 2 litera a RODO w celu wzięcia udziału w Wyzwaniu. Uczestnik udziela Administratorowi takiej informacji jedynie w związku z własną wolą wzięcia udziału w Wyzwaniu, przy czym Administrator prócz przeprowadzenia Wyzwania dla Uczestnika, nie będzie w żadnym innym celu i w żaden inny sposób przetwarzać danych Uczestnika dotyczących jego stanu zdrowia.
 5. W ramach uczestnictwa w Wyzwaniu Administrator może przetwarzać również wizerunek Uczestników lub innych osób, o ile zgłoszenie Uczestnika zawiera wizerunek. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na upublicznianie wizerunku w stosunku do wszystkich osób, znajdujących się na przesyłanych przez niego zdjęciach.
 6. Dane będą przetwarzane w celu:
  a) przygotowania oraz realizacji Wyzwania, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i art.9 ust.2 lit. a RODO – Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  b) ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) rozpatrywania złożonych reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji Promocyjnej. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Wyzwaniu.
 8. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Wyzwania, rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Akcji, tj. dane Uczestników będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż 3 lata;
 9. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku
  z realizacją Wyzwania innym podmiotom, w szczególności Agencji i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Wyzwania.
 10. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG oraz nie zostaną objęte mechanizmem profilowania.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w narzędziu Facebook Messenger po dołączeniu do wyzwania, a także na stronie internetowej https://nutriciametabolics.pl/regulamin-nutrichallenge/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyzwaniu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory dotyczące Akcji Promocyjnej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według zasad ogólnych.
Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.