Regulamin

Regulamin konkursowy

Regulamin konkursu mikołajkowego

Regulamin konkursu „Kręcimy z PKU”

 

Regulamin Serwisu nutriciametabolics.pl
(dalej: Regulamin)

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu nutriciametabolics.pl .
 3. Serwis prowadzony jest w celu popularyzowania wiedzy o fenyloketonurii.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

 1. DEFINICJE
 2. Serwis– platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Właściciel Serwisu), prowadzona na serwerze należącym do Octawave dostępna pod adresem www.nutriciametabolics.pl.
 3. Usługodawca– Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856, kapitał zakładowy w wysokości 12.200.000,00 zł, BDO 000017007;
 4. Użytkownik– każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie.
 5. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę lub podmioty trzecie oraz korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych.
 6. Materiały– teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą to być materiały, których właścicielem jest Usługodawca lub w odpowiednich zapisach Użytkownik.
 7. Profil – indywidualny profil Użytkownika wybrany w ramach Konta. Istnieje pięć Profili : Bliski, Dorosły, Nastolatek, Rodzic, Ekspert. Wybór Profilu wiąże się z dostosowaniem treści po zalogowaniu do preferencji danego Użytkownika, Modyfikacji Profilu można dokonać w każdym czasie, w panelu Moje Konto po zalogowaniu. Wybór Profilu jest nieobowiązkowy.
 8. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające pełne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 13. rok życia, zamieszkałych na terytorium Polski.
 2. W celu pełnego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie w panelu rejestracja. Na formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, a opcjonalnie adres korespondencyjny. Ponadto wskazane jest by Użytkownik zaznaczył jaki profil wybiera. Profil pozwoli na dostosowanie treści po zalogowaniu do preferencji Użytkownika.
 4. Rejestracja powoduje, iż Użytkownik uzyskuje indywidualne konto użytkownika Serwisu. Posiadanie konta jest warunkiem niezbędnym do korzystania z części Serwisu dostępnej po logowaniu, umożliwiającej komentowanie wpisów. Takie indywidualne konto jest aktywne od momentu pierwszego zalogowania do momentu w którym Użytkownik konto usunie. Konto zostanie usunięte przez Usługodawcę lub Administratora lub Serwis gdy zostanie zamknięty.
 5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik otrzyma maila uaktywniającego jego własne konto. By aktywować Konto konieczne jest kliknięcie w link a następnie zalogowanie się do Serwisu za pomocą danych wpisanych podczas rejestracji. Po zalogowaniu się, Użytkownik widoczny będzie z panelu administracyjnego Serwisu za pośrednictwem e-maila oraz Imienia i Nazwiska podanego w czasie rejestracji.
 6. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 7. a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez Serwis lub w ramach usług telekomunikacyjnych
 8. b) zamieszczać komentarze w ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu: Artykuły, przepisy, wydarzenia
 9. c) zapoznawać się z Artykułami w zakładce: PKU connect, przepisy, produkty, wiedza, narzędzia, kontakt
 10. d) zapoznawać się z tytułami i lidami przepisów kulinarnych w zakładce „Przepisy”
 11. e) korzystać z wyszukiwarki podającej wartość fenyloalaniny dla wybranego produktu Tabela PHE
 12. f) korzystać z wersji webowej narzędzia PKU Licznik
 13. g) edytować dane w swoim Koncie z uwzględnieniem profilu, który definiuje do jakich treści ma dostęp
 14. h) przełączać się pomiędzy Profilami jeśli wybrano więcej niż 1.

 

 1. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.
 2. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, iż został skutecznie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, określonych w Polityce Prywatności, Polityce Cookies i w Regulaminie Serwisu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujących uprawnieniach, proces rejestracji nie będzie mógł zostać pomyślnie zakończony.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem można kierować do Nutricia Polska poprzez formularz kontaktowy zamieszczony tu : PODAĆ LINK jak będzie znany

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2. Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 3. . Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 4. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Materiałów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 6. Materiały Użytkowników mogą być publikowane w Serwisie wyłącznie w na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy (fenymenalna redakcja) bądź w związku z konkursem. Każdorazowo konkurs będzie zorganizowany na podstawie odrębnego regulaminu. Godząc się na zamieszczenie Materiałów w Serwisie Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 7. Jeżeli nic innego nie wynika z zawartej z Użytkownikiem umowy (fenymenalna redakcja) bądź regulaminu konkursu, Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Materiałów własnych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na okres 15 (słownie: piętnastu) lat od daty odebrania takiego Materiału przez Usługodawcę, a Usługodawca nabywa niewyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z takiego Materiału na terytorium Polski oraz za granicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odebrania Wpisu w szczególności na Usługodawca ma prawo do:
 8. a) utrwalania i zwielokrotniania Wpisu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 9. b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 10. c) rozpowszechniania Wpisu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. d) korzystania i rozpowszechniania z Wpisu na polach eksploatacji wymienionych powyżej, także do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w szczególności w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach, w środkach masowego przekazu.
 12. Jeżeli nic innego nie wynika z zawartej z Użytkownikiem umowy (fenymenalna redakcja) bądź regulaminu konkursu przedmiotowa licencja obejmuje prawo udzielenia dalszych licencji na korzystanie z Materiału w zakresie określonym powyżej osobom trzecim na terytorium całego świata.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
 3. a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 4. b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 5. c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 6. d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 7. e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 8. f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 9. g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i komentarza, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 13. W sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik nie dochował wymaganych prawem bądź zapisami Regulaminu obowiązków, Usługodawca powiadomi go o takim podejrzeniu wraz z uzasadnieniem i zwróci się do Użytkownika mailem z żądaniem zaniechanie czynności będących podstawą takiego podejrzenia wyznaczając Użytkownikowi 7-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie usunie konto Użytkownik.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 4. b) komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
 5. c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 6. d) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 7. e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
 8. f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje publikowane w Serwisie zarówno przez Usługodawcę, a szczególnie przez innych Użytkowników dotyczące opisów leczenia, sposobów leczenia, konkretnych porad lekarskich, czy innych zagadnień o charakterze medycznym, czy farmakologicznym nie mają charakteru profesjonalnych zaleceń, a Serwis stanowi wyłącznie forum wymiany opinii. Usługodawca nie daje zatem żadnych gwarancji ich przydatności w indywidualnym zastosowaniu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki bądź brak oczekiwanych skutków ich wykorzystania przez Użytkowników.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. Parametry techniczne komputera lub urządzenia elektronicznego do przeglądania internetu: Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy), karta graficzna; Urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania zainstalowanego oprogramowania systemowego oraz gwarantować komfortową obsługę przez użytkownika.
 2. Posiadanie stałego dostępu do sieci internetowej;
 3. program umożliwiający wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML). Preferowane przeglądarki internetowe:

-Firefox wersja 74 lub wyższa ,

-Opera wersja 68 lub wyższa,

-Chrome wersja 81 lub wyższa,

-Edge wersja 81 lub wyższa,

-Safari wersja 13 lub wyższa,

-Android Browser wersji 19 lub wyższa,

-Internet Explorer wersji 12 lub wyższa.

 

VIII. DANE OSOBOWE

 1. W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika lub zebrane przez nas od Użytkownika podczas korzystania przez niego z Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi, są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacje rozpatruje Właściciel Serwisu. Reklamacje będą przyjmowane przez Właściciela Serwisu wyłącznie w formie pisemnej, poprzez Formularz kontaktowy ( podać link) wybierając Temat PRODUKTY:
 4. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, datę i jak również dokładny opis reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji związanego z korzystaniem z Serwisu odbywa się w oparciu o następujące zasady: dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz i być zgodne z prawdą; osoba odpowiedzialna za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 6. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 7. Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

 

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.