Regulamin

Regulamin konkursowy

Regulamin_Konkurs na dzień mamy

 

Regulamin Serwisu nutriciametabolics.pl

(dalej: Regulamin)

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu nutriciametabolics.pl
Serwis prowadzony jest w celu popularyzowania wiedzy o fenyloketonurii.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 1. DEFINICJE

Serwis – platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Właściciel Serwisu), prowadzona na serwerze należącym do Octawave dostępna pod adresem www.nutriciametabolics.pl Usługodawca– Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856, kapitał zakładowy w wysokości 12.200.000,00 zł, BDO 000017007;

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę lub podmioty trzecie oraz korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą to być materiały, których właścicielem jest Usługodawca lub w odpowiednich zapisach Użytkownik.

Profil – indywidualny profil Użytkownika wybrany w ramach Konta. Istnieje pięć Profili : Bliski, Dorosły, Nastolatek, Rodzic, Ekspert. Wybór Profilu wiąże się z dostosowaniem treści po zalogowaniu do preferencji danego Użytkownika. Modyfikacji Profilu można dokonać w każdym czasie, w panelu Moje Konto po zalogowaniu. Wybór Profilu jest nieobowiązkowy.

Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające pełne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 13. rok życia, zamieszkałych na terytorium Polski.

W celu pełnego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie w panelu rejestracja. Na formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, a opcjonalnie numer telefonu i adres korespondencyjny. Ponadto wskazane jest by Użytkownik zaznaczył jaki profil wybiera. Profil pozwoli na dostosowanie treści po zalogowaniu do preferencji Użytkownika.

Rejestracja powoduje, iż Użytkownik uzyskuje indywidualne konto użytkownika Serwisu. Posiadanie konta jest warunkiem niezbędnym do korzystania z części Serwisu dostępnej po logowaniu. Takie indywidualne konto jest aktywne od momentu pierwszego zalogowania do momentu w którym Użytkownik konto usunie. Konto zostanie usunięte przez Usługodawcę lub Administratora lub Serwis gdy zostanie zamknięty.

Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik otrzyma maila uaktywniającego jego własne konto. By aktywować Konto konieczne jest kliknięcie w link a następnie zalogowanie się do Serwisu za pomocą danych wpisanych podczas rejestracji. Po zalogowaniu się, Użytkownik widoczny będzie z panelu administracyjnego Serwisu za pośrednictwem e-maila oraz Imienia i Nazwiska podanego w czasie rejestracji.

W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

 1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez Serwis lub w ramach usług telekomunikacyjnych
 2. zapoznawać się z Artykułami w zakładce: PKU connect, produkty, wiedza,
 3. zapoznawać się z tytułami i lidami przepisów kulinarnych w zakładce „Przepisy”
 4. korzystać z wyszukiwarki podającej wartość fenyloalaniny dla wybranego produktu – Tabela PHE
 5. korzystać z wersji webowej narzędzia PKU Licznik 2.0
 6. edytować dane w swoim Koncie z uwzględnieniem profilu, który definiuje do jakich treści ma dostęp
 7. przełączać się pomiędzy Profilami, jeśli wybrano więcej niż 1.

Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, iż został skutecznie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, określonych w Polityce Prywatności, Polityce Cookies i w Regulaminie Serwisu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujących uprawnieniach, proces rejestracji nie będzie mógł zostać pomyślnie zakończony.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem można kierować do Nutricia Polska poprzez formularz kontaktowy zamieszczony tu: https://nutriciametabolics.pl/kontakt/

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA WEBOWEGO PKU LICZNIK 2.0 PRZEZ PACJENTÓW

Narzędzie PKU Licznik 2.0 przeznaczone jest dla osób fizycznych, które ukończyły 13. rok życia, zamieszkałych na terytorium Polski.

PKU Licznik 2.0 to narzędzie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów PKU, ich opiekunów oraz dietetyków. Przewidziane zastosowanie to dostarczenie informacji z zakresu żywienia, w tym pozwalające na obliczenie zapotrzebowania energetycznego oraz podstawowych składników odżywczych, a także szacunkowej ilości spożytej fenyloalaniny (PHE), na podstawie przykładowego jadłospisu.

PKU Licznik 2.0 nie jest przeznaczony do następujących celów medycznych:

 1. a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

Oprogramowanie wykonuje akcje na danych, które nie wykraczają poza proste wyszukiwania. Aplikacja powstała w oparciu o ogólnodostępne dane: tabele wartości odżywczej produktów ogólnego przeznaczenia oraz wartości zawartych na etykietach preparatów do postępowania dietetycznego w Fenyloketonurii firmy Nutricia.

Aby móc korzystać z narzędzia, Użytkownik musi być zalogowany w Serwisie, a następnie stworzyć przynajmniej jeden profil pacjenta w narzędziu. W ramach swojego konta Użytkownik może stworzyć kilka profili pacjenta, np.: dla siebie i dla swojego małoletniego dziecka. Użytkownik ma możliwość kopiowania jadłospisów i posiłków pomiędzy profilami, co ułatwia zarządzanie dietą kilku osób w rodzinie.

Tworzenie profilu pacjenta polega na wypełnieniu formularza umieszczonego w narzędziu. Na formularzu Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, masa ciała, wzrost, wiek, płeć, aktywność fizyczna, tolerancja fenyloalaniny (PHE). Użytkownik może również wybrać z listy swojego dietetyka i przypisać profil do danego dietetyka. Przypisanie profilu pozwoli pacjentowi na przesyłanie raportów do swojego dietetyka.

Stworzenie przynajmniej jednego profilu w narzędziu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z narzędzia. Profil pacjenta jest aktywny od momentu utworzenia do momentu w którym Użytkownik usunie profil. Profil zostanie usunięty przez Usługodawcę lub Administratora lub Serwis gdy zostanie zamknięty.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA WEBOWEGO PKU LICZNIK 2.0 PRZEZ DIETETYKÓW

Aby móc korzystać z narzędzia, Użytkownik musi być zalogowany w Serwisie, a następnie wejść do narzędzia przez specjalny link przeznaczony dla dietetyków. Dalsze korzystanie z narzędzia jest możliwe jedynie po pomyślnej weryfikacji adresu e-mail dietetyka.

Użytkownik w ramach korzystania z narzędzia może utworzyć jeden lub wiele profili pacjenta. Profil pacjenta, stworzony przez dietetyka jest widoczny jedynie dla dietetyka. Pacjent nie ma samodzielnego dostępu do profilu, a więc nie może się na niego logować, nie może go edytować czy pobierać z niego plików.  Dietetyk może stworzyć profil pacjenta jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od pacjenta – wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Narzędzie to używane będzie na potrzeby dalszych wizyt stacjonarnych.

Tworzenie profilu pacjenta polega na wypełnieniu formularza umieszczonego w narzędziu. Na formularzu Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane pacjenta: imię , nazwisko, masa ciała, wzrost, wiek, płeć, aktywność fizyczna, tolerancja fenyloalaniny (PHE).

Stworzenie profilu pacjenta w narzędziu nie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z narzędzia. Dietetyk może tworzyć jadłospisy nieprzypisane do żadnego profilu.

­­Profil pacjenta jest aktywny od momentu utworzenia do momentu w którym Użytkownik usunie profil. Profil zostanie usunięty przez Usługodawcę lub Administratora lub Serwis gdy zostanie zamknięty.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Materiałów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

Materiały Użytkowników mogą być publikowane w Serwisie wyłącznie w na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy bądź w związku z konkursem. Każdorazowo konkurs będzie zorganizowany na podstawie odrębnego regulaminu. Godząc się na zamieszczenie Materiałów w Serwisie Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

Jeżeli nic innego nie wynika z zawartej z Użytkownikiem umowy, bądź regulaminu konkursu, Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Materiałów własnych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na okres 15 (słownie: piętnastu) lat od daty odebrania takiego Materiału przez Usługodawcę, a Usługodawca nabywa niewyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z takiego Materiału na terytorium Polski oraz za granicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odebrania Wpisu w szczególności na Usługodawca ma prawo do:

 1. utrwalania i zwielokrotniania Wpisu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. rozpowszechniania Wpisu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. korzystania i rozpowszechniania Wpisu na polach eksploatacji wymienionych powyżej, także do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w szczególności w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach, w środkach masowego przekazu.

Jeżeli nic innego nie wynika z zawartej z Użytkownikiem umowy, bądź regulaminu konkursu, przedmiotowa licencja obejmuje prawo udzielenia dalszych licencji na korzystanie z Materiału w zakresie określonym powyżej osobom trzecim na terytorium całego świata.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik nie dochował wymaganych prawem bądź zapisami Regulaminu obowiązków, Usługodawca powiadomi go o takim podejrzeniu wraz z uzasadnieniem i zwróci się do Użytkownika mailem z żądaniem zaniechanie czynności będących podstawą takiego podejrzenia wyznaczając Użytkownikowi 7-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie usunie konto Użytkownika.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 3. informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 4. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
 5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje publikowane w Serwisie  przez Usługodawcę, dotyczące opisów leczenia, sposobów leczenia, konkretnych porad lekarskich, czy innych zagadnień o charakterze medycznym, czy farmakologicznym nie mają charakteru profesjonalnych zaleceń. Usługodawca nie daje zatem żadnych gwarancji ich przydatności w indywidualnym zastosowaniu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki bądź brak oczekiwanych skutków ich wykorzystania przez Użytkowników.

 1. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. Parametry techniczne komputera lub urządzenia elektronicznego do przeglądania internetu: Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy), karta graficzna; Urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania zainstalowanego oprogramowania systemowego oraz gwarantować komfortową obsługę przez użytkownika.
 2. Posiadanie stałego dostępu do sieci internetowej;
 3. program umożliwiający wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML). Preferowane przeglądarki internetowe:
 • Firefox wersja 74 lub wyższa ,
 • Opera wersja 68 lub wyższa,
 • Chrome wersja 81 lub wyższa,
 • Edge wersja 81 lub wyższa,
 • Safari wersja 13 lub wyższa,
 • Android Browser wersji 19 lub wyższa,
 • Internet Explorer wersji 12 lub wyższa.
 1. DANE OSOBOWE

W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika lub zebrane przez nas od Użytkownika podczas korzystania przez niego z Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi, są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamacje rozpatruje Właściciel Serwisu. Reklamacje będą przyjmowane przez Właściciela Serwisu poprzez Formularz kontaktowy https://nutriciametabolics.pl/kontakt/ wybierając temat „PKU licznik i strona www”

Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, numer telefony, datę i jak również dokładny opis reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji związanego z korzystaniem z Serwisu oraz narzędzia PKU Licznik 2.0 odbywa się w oparciu o następujące zasady: dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz, nie dotyczy sytuacji opisanych w pkt. IV i pkt. V, i być zgodne z prawdą,; osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

 

Załącznik nr 1 – Zgody pacjentów

OSOBISTA ZGODA PACJENTA

Ja, _______________________________, data urodzenia: ________________, niniejszym wyrażam na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. a RODO zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, masy ciała, wzrostu, wieku, płci, danych o aktywności fizycznej oraz tolerancji fenyloalaniny (PHE), poprzez ich wykorzystanie do utworzenia profilu pacjenta w narzędziu webowym PKU Licznik 2.0 działającym na stronie: www.nutiriciametabolics.pl w celu korzystania przez ________________________________ (dane dietetyka) z powyższego narzędzia. Narzędzie to używane będzie na potrzeby dalszych wizyt stacjonarnych.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia profilu pacjenta w narzędziu webowym PKU licznik 2.0, działającym na stronie: www.nutiriciametabolics.pl. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest moja zgoda, nieograniczona czasowo i terytorialnie. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ___________________________ (dane dietetyka) oraz Nutricia Polska Sp. z o.o. do czasu wycofania przeze mnie zgody.

Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

Szczegóły dotyczące zasad i celów przetwarzania danych przez _______________________ (dane dietetyka) znajdują się w Klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 1) oraz przez Nutricia Polska Sp. z o.o. w  Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. (Załącznik nr 2)

Imię i nazwisko: _____________________________________

Miejscowość, data:___________________________________

Podpis:_____________________________________________

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO PACJENTA

Ja, __________________________, data urodzenia: _________________, niniejszym oświadczam, iż działając w imieniu małoletniego, który nie ukończył lat trzynastu, _______________________________, data urodzenia: ___________________, jako jego opiekun prawny, wyrażam na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. a RODO zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, masy ciała, wzrostu, wieku, płci, danych o aktywności fizycznej oraz tolerancji fenyloalaniny (PHE), poprzez ich wykorzystanie do utworzenia profilu pacjenta w narzędziu webowym PKU Licznik 2.0 działającym na stronie: www.nutiriciametabolics.pl w celu korzystania przez __________________________ (dane dietetyka) z powyższego narzędzia. Narzędzie to używane będzie na potrzeby dalszych wizyt stacjonarnych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia profilu pacjenta w narzędziu webowym PKU licznik 2.0, działającym na stronie: www.nutiriciametabolics.pl . Podstawą przetwarzania danych osobowych pacjenta jest moja zgoda, nieograniczona czasowo i terytorialnie. Dane osobowe pacjenta będą przetwarzane przez ____________________ (dane dietetyka) oraz Nutricia Polska Sp. z o.o. do czasu wycofania przeze mnie zgody.

Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

Szczegóły dotyczące zasad i celów przetwarzania danych przez ___________________ (dane dietetyka) znajdują się w Klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 1) oraz przez Nutricia Polska Sp. z o.o. w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych .  (Załącznik nr 2) 

Imię i nazwisko: ____________________________________

Miejscowość, data:__________________________________

Podpis:____________________________________________

 

Załączniki nr 1 – Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest _________________________(„Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się mailowo: _____________________ lub korespondencyjne, na ww. adres.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, masy ciała, wzrostu, wieku, daty urodzenia, płci, danych o aktywności fizycznej oraz tolerancji fenyloalaniny (PHE). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
 4. założenia profilu pacjenta w narzędziu webowym PKU licznik 2.0 działającym w ramach serwisu nutriciametabolics.pl (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie Państwa zgody);
 5. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a oraz w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
 7. świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora (w tym IT, hostingowe, prawne);
 8. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie zostaną objęte mechanizmem profilowania.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres używania serwisu www.nutriciametabolics.pl w związku z odbywanymi wizytami stacjonarnymi, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
 11. Jako Administrator Państwa danych zapewniam Państwu:
 12. prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane oraz prawo dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO);
 13. prawo żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO);
 14. prawo żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO);
 15. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO);
 16. prawo do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO);
 17. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 18. prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail: _______________________. Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załączniki nr 2 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 1. Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, KRS 0000121361, NIP 824-10-00-856 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się mailowo: iod.nutricia@danone.com lub korespondencyjne, na ww. adres.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, masy ciała, wzrostu, wieku, daty urodzenia, płci, danych o aktywności fizycznej oraz tolerancji fenyloalaniny (PHE). Państwa dane przetwarzane są w związku z udostępnieniem nam ich przez właściwego dietetyka w związku z utworzeniem dla Państwa profilu pacjenta w narzędziu webowym PKU licznik 2.0 działającym na stronie: www.nutiriciametabolics.pl Państwa dane pozyskiwane są zatem w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 14 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a oraz w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
 4. realizacji funkcjonalności narzędzia webowego PKU licznik 2.0. profilu pacjenta w serwisie nutriciametabolics.pl (podstawa: art. 14 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie Państwa zgody);
 5. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 14 RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. a oraz w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
 7. świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora (w tym IT, hostingowe, prawne);
 8. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych;
 9. c) podmiotom powiązanym z Administratorem gospodarczo.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie zostaną objęte mechanizmem profilowania.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres używania serwisu www.nutriciametabolics.pl w związku z odbywanymi wizytami stacjonarnymi, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
 12. Jako Administrator Państwa danych zapewniamy Państwu:
 13. prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane oraz prawo dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO);
 14. prawo żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO);
 15. prawo żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO);
 16. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO);
 17. prawo do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO);
 18. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 19. prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail: iod.nutricia@danone.com. Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.